IEEE Transactions on Computersへの論文採録

IEEE Transactions on Computers (TC) に以下の論文の採録が決定し早期アクセス版が公開されました.本論文は、米国ノートルダム大、IBM、Beihan大、Fudan大学等との国際共著論文です。

  • Tianchen Wang, Jiawei Zhang, Jinjun Xiong, Song Bian, Zheyu Yan, Meiping Huang, Jian Zhuang, Takashi Sato, Yiyu Shi, and Xiaowei Xu, “VisualNet: An end-to-end human visual system inspired framework to reduce inference latency of deep neural networks,” IEEE Transactions on Computers (accepted for publication)
    DOI: 10.1109/TC.2022.3188211
カテゴリー: Publication タグ: , , , パーマリンク